Prak­ti­ker-Semi­nar “Daten­schutz-Grund­ver­ord­nung: Jede Kanz­lei muss han­deln” am 23.04.18 in Karls­ru­he

Refe­rent: Dr. Arnd-Chris­ti­an Kulow, Rechts­an­walt

4 Zeit­stun­den

Ver­an­stal­ter: Anwalt­ver­ein Karls­ru­he